Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY HST ŽICHLÍNEK S.R.O.

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující odesláním elektronické objednávky z webových stránek prodávajícího akceptuje tyto obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím, t.j. firmou HST Žichlínek s.r.o., IČO:25947231. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není smluvně stanoveno jinak.
Smluvní vztahy, které nejsou vymezeny těmito obchodními podmínkami, se upravuji v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen „ občanský zákoník“).

II. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY
Předmětem kupní smlouvy jsou položky uvedené v objednávce a odsouhlasené prodávajícím.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Kupní smlouva je uzavřena po vyjádření souhlasu prodávajícího s objednávkou. Toto vyjádření souhlasu prodávající uskuteční telefonickým či emailovým kontaktem s kupujícím včetně sdělení ceny přepravného a nejbližšího možného termínu dodání zboží.
Okamžikem odsouhlasení ceny přepravy a navrženého termínu dodání zboží vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, objednávka se stává závazná.
I po tomto odsouhlasení se prodávající vyhrazuje právo vyjádřit nesouhlas s objednávkou. O této skutečnosti je povinen zaslat kupujícímu informaci se zdůvodněním svého postupu.
Prodávající si vyhrazuje právo žádat o autorizaci objednávky písemnou formou. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
Při objednávce o vyšší ceně nebo atypických produktů si prodávající vyhrazuje právo žádat platbu předem.
Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
Má-li kupující s prodávajícím uzavřenou dlouhodobou smlouvu, objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a je její nedílnou součástí.

IV. KUPNÍ CENA A PLATBA
Nabídkové ceny uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Ceny jsou uvedeny bez slevy a 21% DPH. Více informací o výši poskytovaných slev se dozvíte na tel. čísle 465 322 410 nebo e-mailem, hst@hst-zichlinek.cz. Sleva bude odečtena ve faktuře. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen během smluvního období.
Způsoby odebrání zboží:
dobírkou při zaslání zboží poštou nebo přepravní službou, pokud není předem dohodnuto jinak
hotově při osobním odběru zboží na prodejně
bankovním převodem pouze u zákazníků, kteří mají tento způsob od nás odsouhlasený
Prodávající vystaví fakturu – daňový doklad na jméno kupujícího.
K ceně zboží je připočítána cena přepravních nákladů, která je počítána dle platného ceníku vydaného poštou či přepravní službou. O ceně přepravného pro danou objednávku bude kupující informován telefonicky předem /jak je již výše uvedeno/ a až od tohoto okamžiku, kdy si kupující objednávku včetně ceny přepravného s prodávajícím odsouhlasí, se objednávka stává závaznou.
Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení faktury. Při nesplnění termínu splatnosti faktury zaplatí kupující smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. DODACÍ PODMÍNKY
DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta zboží je většinou do tří pracovních dnů. Kupující je předem informován o možném termínu dodání zboží. V případě, že prodávající výjimečně nebude schopen dodržet předpokládanou dodací lhůtu, informuje o tom kupujícího a ten se rozhodne, zda-li od objednávky odstoupí, nebo bude souhlasit s náhradním nabídnutým termínem dodání.
Dodací lhůta začíná běžet ode dne vzájemného odsouhlasení objednávky a ceny dopravného. V případě platby předem začíná běžet dodací lhůta ode dne úhrady – přijetí částky ve výši kupní ceny na účet prodávajícího.
Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
ZPŮSOB DODÁNÍ
Možnosti dodání zboží jsou:
Osobní odběr na prodejně
v provozovně prodávajícího v Žichlínku, HST Žichlínek s.r.o., Žichlínek 120, 563 01 Lanškroun, tel. 465 322 410.
pondělí - pátek od 7.00-11.00 hodin
V případě osobního odběru v naší provozovně nejsou samozřejmě k ceně zboží účtovány žádné přepravní náklady.
Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na její jméno, a platným občanským průkazem.
Poštou
Pouze v případě neobjemného zboží s váhou do 5 kg. (termostaty, drobné fitinky,...) K ceně zboží je připočítána cena přepravních nákladů, při zaslání zboží poštou, dle platného ceníku vydaného Českou poštou s.p. Cena poštovného bude předem telefonicky s kupujícím odsouhlasena.
Přepravní službou (PPL, TOPTRANS, CS EXPRES)
K ceně zboží je připočítána cena přepravních nákladů dle platného ceníku vydaného přepravní službou. Cena přepravních nákladů je po každé objednávce počítána individuálně a telefonicky nebo emailem odsouhlasena kupujícím /objednávka se stává závaznou až po tomto odsouhlasení/. Cena přepravného se nedá předem přesně určit. Významnou roli zde hraje váha zboží, ale i vzdálenost, počet balíků,... Zboží je samozřejmě našimi pracovníky v expedici baleno tak, aby přepravní náklady byly co nejnižší.
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit přepravci a sepsat s ním protokol. Faktura, dodací list a eventuální další průvodní dokumentace jsou přiloženy v označeném balíku.

VI. ZÁRUKA
Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu:
zboží bez vad a v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží kupujícímu.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
Podmínky pro vrácení peněz:
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslalZboží musí být neporušené, nepoškozené v originálním obalu, kompletní včetně příslušenství, návodu atp., včetně originálního dokladu o koupi a nesmí jevit známky používání.
Kupující musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
Prodejce vrátí pouze peníze za zboží, nikoliv přepravní náklady.
Zboží musí být zasláno zpět prodejci poštou nebo některou z přepravních služeb. Zásilky dobírkou nebudou přijaty. Další z možností vrácení zboží je osobně na prodejně HST Žichlínek s.r.o., Žichlínek 120, 563 01 Lanškroun. Vrácení zboží musí být předem oznámeno telefonicky na tel. čísle 465 322 410, 465 322 410 nebo e-mailem, hst@hst-zichlinek.cz
Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy při dodávce zboží atypického nebo upraveného podle přání kupujícího, popř. pokud to bylo dohodnuto při potvrzení objednávky, např. kvůli většímu množství zboží atd.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.
Všechna práva používání loga a chráněných značek a veškerý prospěch v souvislosti s nimi jsou vlastnictvím a patří společnosti HST Žichlínek s.r.o., IČO:25947231.