Všeobecné informace

Síťovaný polyetylen - PEX
 

Síťovaný polyetylén - PEX je materiálem používaným již více než 25 let a jeho podíl na trhu potrubí v České republice i v zahraničí stále roste.

Tento podíl na spotřebě potrubí - cca 33 až 55 % - je dán především dvěma jeho vlastnostmi, kterými se zásadně liší od ostatních plastových materiálů:

1. Křivkou stárnutí, která na rozdíl od ostatních plastů nevykazuje zlom.

2. Schopností materiálu zabránit šíření trhlin.

Především tyto vlastnosti potrubí PEX jsou nesporně hlavním důvodem prudkého zvýšení spotřeby. PEX totiž dává jejich výrobcům i zákazníkům jistotu vysoké provozní bezpečnosti potrubí a umožňuje poskytovat nadstandardní garanční lhůty.

Lineární průběh pevností křivek termoplastů (PP, PE, PB) se u křivek v závislosti napětí, teploty a času projevuje zlomem ve sklonu křivky směrem k prudkému snížení životnosti při vyšším tepelném zatížení nebo při vyšším napětí důsledkem tlaku. Životnost se pak zkracuje řádově o dny až roky.


Potrubí ze síťovaného polyetylénu

Při výrobě trubek PEX je polyetylén v poslední fázi výrobního procesu zesíťován. To znamená, že původně lineární molekuly PE jsou propojeny příčnými chemickými vazbami. Tento zásah do struktury polymeru má zásadní vliv na vlastnosti trubek. Původně termoplastické trubky se takto stávají termoelastickými, což znamená, že je nelze roztavit. Při teplotách nad 100°C se materiál stává elastickým a chová se podobně jako pryž. Vzhledem k tomu, že síťování účinně blokuje creep materiálu, lze PEX trubky při teplotách nad 60°C zatěžovat vyššími tlaky, než trubky stejných rozměrů z termoplastického polyetylénu. Za mimořádně důležitou vlastnost PEX trubek je považována jejich vysoká rezistence proti šíření trhlin. Podstatně je tedy snížena pravděpodobnost destrukce potrubí na stavbě. Souhrn těchto vyjímečných vlastností materiálu umožnil síťovanému polyetylénu - PEX, stát se v Evropě nejvíce používaným potrubním materiálem v oboru vytápění a sanitární techniky. Pro výrobu potrubí PEX dodávaného společností HST Žichlínek s.r.o. je používána technologie hydrolytického síťování značeného dle normy DIN písmenem b (PEX-b).

Síťovaný polyetylén je vyráběn různými technologiemi výroby (značenými na potrubí písmeny a, b, c, nebo d), pro které normy DIN předepisují různé % zesíťování. Žádný výrobce, který značí potrubí PEX normami DIN, proto není oprávněn tvrdit, že vyšší procento zesíťování znamená vyšší kvalitu.
Normy DIN tímto způsobem pouze zajišťují pro různé výrobní technologie dosažení srovnatelné úrovně kvality.


Doporučené provozní podmínky a parametry potrubí PEX

Dilatace potrubí PEX

Na rozdíl od kovových mají plastová potrubí při změně provozní teploty délkovou roztažnost, se kterou je třeba počítat a projekt navrhnout tak, aby dilatace potrubí nezpůsobila nežádoucí problémy. To znamená především ochránit potrubí v prostupech stěn proti poškození při dilatačním pohybu a zamezit viditelnému vlnění potrubí, které nesplňuje estetické požadavky montáže. Řešení dilatací potrubí při montáži viz technologický předpis pro projektování a montáže. Délka dilatace potrubí se zvyšuje v závislosti na teplotě dle koeficientu: = 0,17 mm/mK.

Výpočet změny délky vlivem dilatace:

 Tepelná vodivost PEX ve srovnání s ostatními materiály:

Materiál součinitel tepelné vodivosti (W/mK)
PEX 0.24
Cu 320.00
Fe 42.00
PEX/AL/PEX 0.43

Certifikace potrubí PEX

Společnost HST Žichlínek s.r.o. byla jedna z prvních na Českém trhu, která má již od roku 1994 provedenu certifikaci kompletního spojovacího systému pod názvem MONTIPEX (fitinky vyráběné a dodávané společností HST Žichlínek s.r.o. a potrubí PEX).


Tato certifikace zaručuje vysokou kvalitu dodávaného systému a umožňuje poskytnutí desetileté záruky na systém MONTIPEX dodávaný společností HST Žichlínek s.r.o. Cyklické zkoušky systému MONTIPEX, které jsou základem certifikace, byly provedeny Institutem pro testování a certifikaci a.s. Zlín. Výsledky cyklických zkoušek potvrzují vysokou kvalitu potrubí i systému spojování a zařazují tím MONTIPEX mezi systémy se zaručenou vysokou provozní bezpečností, životností a spolehlivostí při použití ve stavebnictví k montáži ústředního vytápění, teplovodního podlahového vytápění, rozvodů užitkové vody a stlačeného vzduchu.

Cyklické zkoušky a certifikace systému MONTIPEX

Cyklické zkoušky systému MONTIPEX, které jsou základem certifikace, byly provedeny ve státní zkušebně č. 224 Zlín, akreditované zkušební laboratoři č. 1004. Výsledky cyklických zkoušek potvrzují vysokou kvalitu potrubí i systému spojování a zařazují tím MONTIPEX mezi systémy se zaručenou vysokou provozní bezpečností, životností a spolehlivostí.

Sortiment vyráběných fitinek

Mosazné fitinky systému MONTIPEX jsou vyráběny pro potrubí PEX tlakové řady PN 20 a PN 12,5.

Pro PN 20 v rozměrech 16 x 2,2, 25 x 3,5, 32 x 4,4.
Pro PN 12,5 v rozměrech 16 x 2,0, 18 x 2,0, 20 x 2,0.

Pro všechny rozměry potrubí je vyráběna kompletní řada fitinek včetně kolen, T kusů, spojek, koncovek atd.

Fitinky i převlečné kroužky pro průměry potrubí 16 x 2,0 a 16 x 2,2 jsou shodné. Toto řešení bylo umožněno zmenšením vnitřního průměru kroužků o 0,2 mm, přičemž tato změna neztížila montáž ani neovlivnila kvalitu spojů 16 x 2,2.

Velmi široký sortiment spojovacích prvků (viz ceník) umožňuje široký rozsah využití a variability spojovacího systému a tím jednoduché a rychlé projektování, provádění montáží i nenákladné provádění změn projektů přímo na stavbě.

Celý spojovací systém včetně kroužků je vyráběn z mosazi. Kolena a T kusy  jsou vyráběny kováním, které zaručuje vyšší kvalitu fitinek než tlakové lití. Ostatní fitinky spojovacího systému jsou zhotovovány automatickým obráběním.

 
 


Výběr přípojek a armatur

Pro připojování otopných těles jsou součástí systému MONTIPEX měděné niklované přípojky průměru 15 x 1 mm, pro připojení nástěnných kotlů jsou přípojky 18 x 1 mm, které se do ventilů a šroubení utěsňují pomocí svěrných kroužků. Při výběru armatur je proto třeba stanovit takové armatury, které se vyrábějí s potřebnou úpravou a toto připojení umožňují. Pro systém MONTIPEX byly z důvodu rychlé montáže rozdělovačů a otopných těles zařazeny do katalogu vhodné armatury. Při výběru spojovacích prvků potrubí je třeba použít ceník katalogu, kde jsou všechny spojovací prvky popsány a znázorněny.
 

Přípojka kotlová Přípojka s ohybem Přípojka s T-kusem


Systémy rozvodů teplé a studené vody

Při projektování teplé a studené vody je nutné dodržovat obecné zásady pro projektování plastových potrubí a jeho ochranu proti poškození. Dodržovat tyto zásady je možné všude tam, kde to umožňují podmínky dané stavby z hle-diska rychlosti montáže. To v praxi znamená, že před zapo-četím projektu je třeba se nejdříve seznámit s podmínkami stavby (zda jsou volné prostory pro vedení potrubí v pod-laze, přístupnost stoupaček, možnosti upevnění potrubí, umístění a přístupnost uzávěrů, umístění a upevnění vodoměrů, možnosti řešení dilatací, možnost vytvoření instalačních příček, možnosti zpřístupnění bytů v obydlených bytových domech atd.). Teprve po vyhodnocení daného objektu z uvedených hledisek, je možné vyprojektovat systém rozvodů vody, který bude stejně výhodný jak z hle-diska ceny materiálu, tak z hlediska rychlosti a ceny montáží. Pro systémy osazené pákovými bateriemi doporučujeme osazení tlumiče tlakových rázů.

Jako nejvhodnější doporučujeme rozvody z rozdělovačů k jednotlivým výtokům samostatně! Tento systém (pokud jsou volné podlahy) umožňuje odstranění množství spojů v podlaze a stěnách i jednoduchost montáží, umožňuje také nejednodušší projektování, provádění rozpočtů a výpisů materiálu.

Systém rozvodu vody s rozdělovačem


Specifické podmínky rozvodů vody jsou především při vedení potrubí ve zdech a příčkách. U takto vedeného potrubí je nutné navrhnout navléknutí trubek do ochranných hadic nebo izolačních trubic, což řeší dilatace potrubí PEX a zamezí otěru o ostré hrany a výstupky. Při vedení vodovodního potrubí ve zdech a příčkách je vhodnější používat potrubí krácené rovné (ne stočené v návinech, se kterým se obtížněji pracuje).

Nejvýhodnější a doporučený způsob vedení potrubí je zejména v koupelnách a místnostech s více odběrovými místy před zdí s následným vytvořením instal. příčky. Upevnění výtoků u předstěnových systémů je nutné projektovat i provádět na roztečnice baterií, rámy pro upev-nění umyvadel nebo závěsných WC apod.

Upevnění stoupacího potrubí

Další vhodnou možností vedení potrubí (zejména pro rozvody v suterénu, stoupací potrubí přes chodby při rekonstrukcích apod.) je vedení potrubí v ochranných lištách HZ upevněných na stěnu. U takto vedeného potrubí je třeba stanovit  rozměry lišty, způsob upevnění potrubí a u teplé vody i řešení dilatace. Při vedení potrubí v obytných domech je navíc nutné počítat i s odhlučněním potrubí. Vodorovné potrubí větších průměrů (25 x 3,5 a 32 x 4,4) je možné v některých prostorech vést i bez zakrytí, je však nutné použít vyztužovací ocelové lišty a dilataci u rozvodu TUV řešit častějšími změnami směru. U stoupacích potrubí v instalačních jádrech je možné k řešení dilatací použít pryžové kompenzátory, je však nutné přesné stanovení a rozteče pevných a kluzných bodů a přesné určení typu použitých konzolí, objímek či plastových příchytek. Pro vedení potrubí je někdy možné použít místo drahých lišt HZ i levné odpadní potrubí z PVC, které mimo jednoduchého uchycení poskytuje u menších průměrů I prostor pro dilatace vyvlněním. Všechna pravidla o vedení potrubí platí obdobně i pro vedení potrubí ústředního vytápění.
 

 
 Vedení potrubí v drážce zdi

 
Informace pro projektování a montáže

Při navrhování systému MONTIPEX je třeba respektovat specifické vlastnosti potrubí. Trubky musí být instalovány tak, aby nebyly vystaveny přímému působení slunečního záření
a byly chráněny proti mechanickému poškozování při montážích i během provozu.

Přímo v technické zprávě projektu je proto vhodné uvést některé hlavní zasady pro montáž:
- minimální teplota při montáži + 5°C
- minimální poloměr ohybu potrubí - desetinásobek průměru
- nutnost použít chrániček v průchodech zdí a stropů
- nutnost zakrytování potrubí (dle umístění a účelu místností)
- použití ochranných lišt, jejich rozměry
- způsoby upevnění potrubí
- stanovení tepelných izolací
- minimální vzdálenost konzolí za ohybem
- určení pevných bodů a kompenzace potrubí
- zacházení s plastovými materiály (zajištění ochrany materiálu atd.)

Nejdůležitější součástí každého projektu plastových potrubních systémů je stanovení způsobu vedení a ochrany potrubí, kterým rozhoduje projektant o jeho životnosti ve stavbě.
 

kompenzace potrubí pryžovým kompenzátorem
 
 
DN L stav.
délka
mm
axiální
stlačení
mm
axiální
prodl.
mm
boční
vychýlení
mm 
 
3/4"  203  22  6  22  
1"  203  22  6  22  
5/4"  203  22  6  22  

 

kompenzace potrubí změnou směru
 


Programové vybavení pro projekci
Pro rychlé a ekonomicky úsporné navrhování plastových systémů ústředního vytápění, podlahového vytápění a rozvodů vody, doporučujeme použít programové vybavení od firmy PROTECH Nový Bor.

Program obsahuje:
•    DVS - dimenzování vodovodních systémů
•    GDS - dimenzování teplovodních systémů a grafické zpracování topenářských  schémat
•    PVT - podlahové vytápění teplovodní

Hlavní výhody programového vybavení:
•    programy spolupracují s otevřenými, uživatelsky přístupnými katalogy otopných těles  potrubních  systémů, tvarovek, čerpadel, ventilů a stavebních materiálů
•    katalogy obsahují veškeré informace potřebné pro přesný návrh systému a navíc údaje  o výrobci i dodavateli, cenové údaje a objednací čísla pro výpis specifikace materiálu
•    strojové zpracování projektu umožní přesný výpočet dimenzí a přináší úspory  materiálu
Podrobnější informace o programovém vybavení je možné vyžádat u firmy PROTECH Nový Bor, ing. Ryšavý tel./fax: 487 727 254
Ten, kdo pracuje bez programového vybavení, může při dostatečných odborných znalostech a zkušenostech využívat v projektu materiálů, znázorněných v katalogu. Tyto mu umožní rychlé a pohodlné projektování i provádění rozpočtů a nabídkových cen.

Doporučené rychlosti proudění vody pro ústřední a etážové vytápění

  Max. rychlost proudění m/s Průměr trubky Průtokový objem V max(l/h) Tepelný výkon Qn při Δt=20oC (W)
Přívody k otopným tělesům 0,4 16x2,2
20x2,8
152
235
3 535
5 465
Vertikální rozvody v bytech 0,6 16 x 2,2
20 x 2,8
25 x 3,5
32 x 4,4
228
352
549
914
5 302
8 186
12 767
21 256
Stoupačky a rozvody potrubí mimo obytné prostory 1,1 16 x 2,2
20 x 2,8
25 x 3,5
32 x 4,4
418
646
1 006
1 675
9 720
15 023
23 395
38 953